عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15173
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1376/1/18
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1375/12/16
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/12/5

تصويب نامه در مورد ‌تبديل روستاي رودبار به شهر

‌اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.12.5 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران ‌موضوع تصويب‌نامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.7985 مورخ 1375.9.18 وزارت كشور و به استناد ماده(13) قانون تعاريف و ضوابط‌تقسيمات كشوري مصوب 1362 و در اجراي ماده(4) قانون ياد شده و تبصره‌هاي الحاقي به آن تصويب نمودند:
‌روستاي رودبار مركز بخش رودبار تابع شهرستان كهنوج در استان كرمان به شهر تبديل شده و به عنوان شهر رودبار شناخته شود.