عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15173
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1376/1/18
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1375/12/16
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/7/15

تصويب نامه در خصوص‌اصلاحات در استان خراسان

اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.7.15 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران ‌موضوع تصويب‌نامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد شماره 1.4.42.7504 مورخ 1375.7.18 وزارت كشور و به استناد ماده(13) قانون تعاريف و ضوابط‌تقسيمات كشوري مصوب 1362 و در اجراي مواد(3) و(6) قانون ياد شده و ماده(19) آيين‌نامه اجرايي آن تصويب نمودند:
‌اصلاحات زير در استان خراسان انجام شود: