عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده واحده ـ

عبارت زير به قسمت آخر تبصره(7) قانون تفكيك وظايف وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي ـ مصوب 1369 ـ اضافه‌مي‌گردد:
"‌به دولت اجازه داده مي‌شود حسب پيشنهاد وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي و تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور در مناطق دشت‌گرگان، دشت قزوين و تاكستان، جنوب خراسان ، جيرفت و كهنوج كه ضرورت ايجاب نمايد نسبت به ايجاد واحدهاي سازماني مستقل از واحد استاني‌و شهرستاني خود اقدام كند. سطح سازماني واحدهاي مزبور متناسب با حجم وظايف و فعاليت و همچنين گستره جغرافيايي تحت پوشش آنها، در‌چهارچوب تشكيلات واحدهاي خارج از مركز وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي و براساس مقررات مربوط تعيين مي‌شود".


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه