عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15164
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1376/1/5
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي][سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/12/12

اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي تبصره (38) قانون بودجه سال 1376 كل كشور

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.12 بنا به پيشنهاد شماره 42.3149 ـ 102.8176 مورخ 1375.12.8 سازمان برنامه و بودجه، تصويب نمود:
‌در ماده(6) آيين‌نامه اجرايي تبصره(38) قانون بودجه سال 1376 كل كشور ـ موضوع تصويب‌نامه شماره .126674ت 17748ه مورخ 1375.12.8 ـ پس از‌عبارت "‌سهام معامله‌شده" عبارت "‌يا وثايق معتبر ديگر" اضافه مي‌شود.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه