عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

ج ـ

بخش دشتك از تركيب دهستانهاي آواجيق جنوبي و آواجيق شمالي به مركزيت روستاي كليساكندي در تابعيت شهرستان ماكو ايجاد و تأسيس شود.