عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌الف ـ

دهستان آواجيق جنوبي به مركزيت روستاي شادلوي سفلي مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي آغبلاغ ابوبكر ـ آغبلاغ خالد ـ آرخاشان ـ اروج كندي ـ‌جبارلو ـ جنگ‌تپه ـ حال‌حال عليا ـ حال‌حال سفلي ـ دلك‌وردي ـ سيران ـ شادلوي سفلي ـ شادلوي عليا ـ شگفتي ـ صفو ـ طهماسب كندي ـ عربين كندي ـ‌قزل‌سوري ـ قلي‌ديره‌سي ـ قهرمان‌كندي منتزع شده از دهستان آواجيق تابع بخش سيه‌چشمه شهرستان ماكو و روستاها و مزارع و مكانهاي قلعه حاج ـ مسعود‌آباد ـ اجاق‌آباد ـ مجنون عليا ـ مجنون سفلي ـ اسلام‌آباد ـ سازآغل ـ گل سفيد ـ پاسگاه مرزي ميله 163 ـ پاسگاه مرزي ميله 193 ـ پاسگاه مرزي خان‌گل ـ‌پاسگاه مرزي آغداش منتزع شده از دهستان چالدران شمالي تابع بخش سيه چشمه شهرستان ماكو مطابق نقشه 1.250000 پيوست ايجاد و تأسيس شود.