عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15163
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/12/28
  • دستگاه مجری:[وزارت بازرگاني][وزارت امور اقتصادي و دارايي]
مصوبه‌‌ ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در تاریخ 1375/12/12

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار راجع به ‌تأمين كسري هزينه‌هاي سال جاري سازمان بازرسي و‌نظارت

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به‌استناد تصويب نامه شماره .40214ت 287ه مورخ 72.7.23 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.
‌در جلسه مورخ 75.12.12 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار مقرر گرديد. به استناد تبصره 5 قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 73.7.16 مجمع‌تشخيص مصلحت نظام، وزارت امور اقتصادي و دارايي مبلغ يك ميليارد و دويست ميليون 1.200.000.000) ريال از حسابهاي متمركز 150 و 182 خزانه‌برداشت و بابت كسري هزينه‌هاي سالجاري به حساب سازمان بازرسي و نظارت پرداخت نمايد.


روابــــط صریـــــــــح