عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌ماده 7 ـ

تبصره ذيل تحت عنوان تبصره 16 به ماده واحده اضافه مي‌شود ـ
‌تبصره 16 ـ سازمان بهزيستي كشور مي‌تواند در جهت پيشگيري ، تشخيص و جلوگيري از شدت معلوليتها طبق ضوابط وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشكي مراكز توان بخش پزشكي را در چهارچوب تشكيلات موجود سازمان ايجاد نمايد.


روابط تنقیحی