عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌ماده 4 ـ

عبارت زير به ذيل تبصره 10) قانون اضافه مي‌شود ـ
‌تا در جهت ايجاد فرصتهاي شغلي براي معلولين تحت پوشش هزينه گردد.
‌كارگاهها و موسساتي كه معلولين را استخدام مي‌كنند از پرداخت حق بيمه سهم كارفرما معاف هستند.
‌حق بيمه سهم كارفرما از محل بودجه عمومي كه سالانه در قانون بودجه كل كشور منظور خواهد شد پرداخت مي‌گردد. ‌مشابه مقررات قانون معافيت‌حق بيمه سهم كارفرمايي كه تا پنج نفر كارگر دارند)


روابط تنقیحی