عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌ماده 3 ـ

در تبصره 5) قانون ، كلمه "‌استخدامي" حذف مي‌شود و عبارت زير به ذيل آن اضافه خواهد شد ـ
ـ سازمان بهزيستي كشور و سازمان امور اداري و استخدامي كشور موظفند شاخصهاي نيروي انساني مورد نياز سازمان بهزيستي كشور را تهيه و به‌تصويب هيات وزيران برساند.


روابط تنقیحی