عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌ماده 1 ـ

تبصره 2) ماده واحده لايحه قانوني راجع به تشكيل سازمان بهزيستي كشور مصوب 1359 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌تبصره 2 ـ سازمان بهزيستي كشور وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است و رييس آن توسط وزير بهداشت ، درمان و آموزش‌پزشكي منصوب مي‌گردد.


روابط تنقیحی