عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15160
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/12/25
  • دستگاه مجری:[وزارت كار و امور اجتماعي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/12/8

اصلاح تصويب نامه تعرفه موضوع ماده 67 قانون وصول برخي از در آمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.8 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ‌موضوع نامه شماره .1389ه.ب مورخ 1375.8.19)‌تصويب نمود:
‌عبارت "‌طي مدت يك سال" از بند (2) تعرفه موضوع ماده (67) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ موضوع تصويب‌نامه‌شماره .1258ت 16543ه مورخ 1375.2.11 ـ حذف مي‌شود.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه