عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 3 ـ

وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي موظفند به منظور اجراي برنامه بيمه محصولات كشاورزي و دامي و تحقق اهداف پيش‌بيني شده،‌همكاري‌هاي لازم از قبيل همكاريهاي مطالعاتي، تخصصي، اطلاعاتي و آماري، اجرايي، نظارت و ارزيابي و غيره را با صندوق به عمل آورند و كليه واحدهاي‌تحت پوشش خود را ملزم به همكاري با صندوق نمايند.