عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15160
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/12/25
  • تعداد مواد:9
  • دستگاه مجری:[وزارت كشاورزي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/11/7

‌اساسنامه سازمان امور اراضي

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.11.7 بنا به پيشنهاد مشترك شماره .9811‌د1. مورخ 1374.10.27 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد‌تبصره‌هاي (3) و(4) ماده واحده قانون تفكيك وظايف وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي ـ مصوب 1369 ـ اساسنامه سازمان امور اراضي را به شرح‌زير تصويب نمود:


روابــــط صریـــــــــح