عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15160
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/12/25
  • دستگاه مجری:[سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/12/8

‌اصلاح بند( 10) ضوابط اجرايي بودجه سال 1375 كل كشور

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.8 تصويب نمود:
ـ ‌در بند (10) ضوابط اجرايي بودجه سال 1375 كل كشور ـ موضوع تصويب‌نامه شماره .38808ت 16409ه مورخ 1374.12.28 ـ عبارت "‌بندهاي( 5) و(8)" به عبارت "‌بندهاي (5)،( 6) و( 8)" تغيير مي‌يابد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه