عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌پروتكل مربوط به مداخله در درياهاي آزاد در صورت‌بروز آلودگي ناشي از موادي غير از نفت

‌مصوب 1352 هجري شمسي برابر با 1973 ميلادي)
‌كشورهاي عضو پروتكل حاضر،
‌كه عضو كنوانسيون بين‌المللي مربوط به "‌مداخله در درياهاي آزاد در صورت بروز سوانح آلودگي نفتي "‌انعقاد يافته در بروكسل به تاريخ هشتم آذرماه‌سال يكهزار و سيصد و چهل و هشت هجري شمسي برابر با بيست و نهم نوامبر سال يكهزار و نهصد و شصت و نه ميلادي، مي‌باشند.
‌با در نظر گرفتن قطعنامه همكاري‌هاي بين‌المللي در مورد مواد آلوده كننده غير از نفت مصوب كنفرانس حقوقي بين‌المللي در خصوص خسارت آلودگي‌دريايي 1348)‌برابر با1969).
‌وبا امعان نظر به اينكه متعاقب قطعنامه فوق، سازمان مشورتي بين‌الدولي دريانوردي اقدامات خود را در مورد كليه جنبه‌هاي آلودگي ناشي از موادي غير از نفت تشديد نموده‌است، به قرار زير توافق نموده‌اند.

‌ماده 1 ـ 1 ـ اعضاي اين پروتكل مي‌توانند به [...ادامه]

‌ماده 2 ـ 1 ـ مفاد بند2) ماده 1) و [...ادامه]

‌ماده 3 ـ 1 ـ فهرست مورد اشاره در جز [...ادامه]

‌ماده 4 ـ 1 ـ پروتكل حاضر براي امضا توسط كشورهايي كه كنوانسيون مورد [...ادامه]

‌ماده 5 ـ 1 ـ تصويب، پذيرش،‌تاييد،‌يا الحاق با سپردن سند رسمي به همين [...ادامه]

‌ماده 6 ـ 1 ـ پروتكل حاضر در نودمين روز پس از تاريخي كه [...ادامه]

‌ماده 7 ـ 1 ـ پروتكل حاضر مي‌تواند توسط هر عضوي در هر زمان [...ادامه]

‌ماده 8 ـ 1 ـ كنفرانسي به منظور تجديد نظر يا اصلاح پروتكل حاضر [...ادامه]

‌ماده 9 ـ 1 ـ پروتكل حاضر به دبير كل سازمان سپرده خواهد شد. [...ادامه]

‌ماده 10 ـ ‌به محض اينكه پروتكل حاضر لازم‌الاجرا شود، يك نسخه برابر با اصل آن توسط [...ادامه]

‌ماده 11 ـ ‌پروتكل حاضر دريك نسخه اصلي به زبان‌هاي انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيايي تنظيم شده [...ادامه]

‌ضميمه ‌فهرست مواد تعيين شده توسط كميته حفاظت از محيط زيست ‌دريايي سازمان طبق [...ادامه]