عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌كنوانسيون بين‌المللي مربوط به مداخله در درياهاي آزاد در صورت بروز سوانح آلودگي نفتي

‌كشورهاي عضو اين كنوانسيون:
‌با آگاهي از نياز به حمايت از منافع ملت‌هاي خود در مقابل پيامدهاي شديد سانحه دريايي ناشي از خطر آلودگي نفتي در دريا و خطوط ساحلي.
‌با اعتقاد به اينكه تحت اين شرايط ممكن است اقداماتي با خصوصيت استثنايي براي حمايت از چنين منافعي در درياهاي آزاد ضروري باشد و اينكه‌اين گونه اقدامات تاثيري بر اصل آزادي درياهاي آزاد نخواهد داشت، به قرار زير توافق نموده‌اند:

‌ماده 1 ـ 1 ـ اعضاي اين كنوانسيون مي‌توانند در [...ادامه]

‌ماده 2 ـ از نظر اين كنوانسيون 1 ـ سانحه [...ادامه]

‌ماده 3 ـ هنگامي كه كشور ساحلي در اعمال حقوق خود اقداماتي را برابر [...ادامه]

‌ماده 4 ـ 1 ـ تحت نظارت سازمان بايد فهرستي [...ادامه]

‌ماده 5 ـ 1 ـ اقدامات به عمل آمده توسط [...ادامه]

‌ماده 6 ـ ‌هر عضوي كه در جهت خلاف مقررات كنوانسيون حاضر اقداماتي [...ادامه]

‌ماده 7 ـ ‌هيچيك از مفاد اين كنوانسيون هرگونه حق، وظيفه، امتياز و [...ادامه]

‌ماده 8 ـ 1 ـ هرگونه اختلاف بين اعضا از [...ادامه]

‌ماده 9 ـ 1 ـ اين كنوانسيون براي امضا تا [...ادامه]

‌ماده 10 ـ 1 ـ تصويب، پذيرش، تاييد يا الحاق [...ادامه]

‌ماده 11 ـ 1 ـ اين كنوانسيون در نودمين [...ادامه]

‌ماده 12 ـ 1 ـ اين كنوانسيون مي‌تواند توسط هر [...ادامه]

‌ماده 13 ـ 1 ـ در مواردي كه مسووليت اداره [...ادامه]

‌ماده 14 ـ 1 ـ سازمان مي‌تواند به منظور تجديدنظ‌ر [...ادامه]

‌ماده 15 ـ 1 ـ اين كنوانسيون براي نگهداري به [...ادامه]

‌ماده 16 ـ ‌به محض لازم‌الاجرا شدن اين كنوانسيون متن آن توسط دبير [...ادامه]

‌ماده 17 ـ ‌اين كنوانسيون در يك نسخه به زبان‌هاي انگليسي و فرانسه [...ادامه]

‌پيوست فصل اول ـ مصالحه

‌فصل دوم ـ داوري