عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده واحده ـ

به دولت اجازه داده مي‌شود به كنوانسيون بين‌المللي مداخله در درياهاي آزاد در صورت بروز سوانح آلودگي نفتي مشتمل بر يك‌مقدمه، 17) ماده و يك پيوست و پروتكل مداخله در درياهاي آزاد در صورت بروز آلودگي ناشي از مواد غير نفتي مشتمل بر يك مقدمه و 11) ماده‌به شرح پيوست ملحق شود و اسناد الحاق را تسليم نمايد.
‌تبصره ـ ارجاع اختلافهاي ناشي از اجراي اين كنوانسيون به مصالحه يا داوري با تصويب مراجع ذيصلاح قانوني خواهد بود.
‌بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم