عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15157
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/12/21
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت راه و ترابري]
  • یادداشت:كنوانسيون ضميمه قانون فوق داراي 17 ماده و پيوست آن داراي 19 ماده و پروتكل ضميمه داراي 11 ماده است.
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1375/11/16
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1375/11/7

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي مداخله در درياهاي آزاد در صورت بروز سوانح‌آلودگي نفتي و پروتكل مداخله در درياهاي آزاد در صورت بروز آلودگي غير نفتي


روابــــط صریـــــــــح