عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15160
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/12/25
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور][وزارت امور اقتصادي و دارايي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/12/5

تصويب نامه در خصوص دريافت هزينه انتقال خودروها از محل ممنوعه به توقفگاه

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.5 بنا به پيشنهاد شماره 2150.1.6 مورخ 1375.6.5 وزارت كشور و به استناد ماده(53) قانون وصول برخي از‌درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب 1373 ـ تصويب نمود:


روابــــط صریـــــــــح