عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15160
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/12/25
  • دستگاه مجری:[وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي][سازمان تامين اجتماعي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/12/8

‌اصلاح تبصره ماده( 1) آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به بند( 1) ماده (81) قانون تأمين اجتماعي

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.8 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ‌موضوع نامه شماره .1390ه.ب مورخ 1375.8.19)‌تصويب نمود:
‌در تبصره ماده (1) آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به بند( 1) ماده( 81) قانون تأمين اجتماعي ـ موضوع تصويب‌نامه شماره .3610ت 16100 ه مورخ1375.4.10 ـ عبارت "‌از تاريخ مراجعه و ارائه درخواست كتبي" به عبارت "‌حسب درخواست كتبي ايشان از تاريخ فوت شوهر دوم" تغيير مي‌يابد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه