عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

5 ـ

ضوابط اجرايي و نحوه استفاده از شماره استاندارد بين‌المللي كتاب ‌شابك) توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تهيه و به نحوي مقتضي در اختيار‌ناشران قرار خواهد گرفت.