عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15157
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/12/21
  • تعداد مواد:6
  • دستگاه مجری:[وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي][كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/12/5

تصويب نامه راجع به واژه هاي مربوط به كتاب

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.5 بنا به پيشنهاد شماره .100.6290ك مورخ 1374.12.16 كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل‌يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود: