عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15157
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/12/21
  • دستگاه مجری:[وزارت بازرگاني][وزارت امور اقتصادي و دارايي][بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران][گمرك جمهوري اسلامي ايران]
مصوبه‌‌ ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار در تاریخ 1375/11/28

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار راجع به معافيت پيمان سپاري ارزي كالاهاي ارسالي به نمايشگاه بين المللي زاگرب

‌تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به‌استناد تصويب‌نامه شماره .40214ت 287ه مورخ 73.7.23 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است به شرح زر جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.
‌در جلسه مورخ 1375.11.28 ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار نامه شماره 100.12844 مورخ 75.11.18 وزارت بازرگاني، موضوع معافيت پيمان سپاري‌ارزي كالاهاي ارسالي به نمايشگاه بين‌المللي زاگرب در كشور كرواسي تا سقف پانصد هزار 500.000) دلار مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.