عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15157
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/12/21
  • تعداد مواد:5
  • دستگاه مجری:[سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/11/28

‌آيين‌نامه اجرايي نحوه استفاده از خدمات كاركنان دستگاه‌ها و پرداخت حق‌الزحمه اجراي طرح‌هاي آماري مركز آمار ايران در‌سال 1376

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.11.28 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد جز(1) بند (ب) تبصره(13) قانون بودجه سال 1376 كل كشور،‌آيين‌نامه اجرايي جزء ياد شده را به شرح زير تصويب نمود :


روابــــط صریـــــــــح