عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

7 ـ

در تبصره 2) ماده 13)، عبارت "‌با رعايت اعتبارات موجود در صندوق" به عبارت "‌با توجه به درآمد حاصله ناشي از اجراي تبصره 84) و اعتباراتي كه به‌اين منظور در بودجه سازمان ملي زمين و مسكن منور شده است" تغيير مي‌يابد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه