عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

2 ـ

در ماده 6)، پس از عبارت "‌مالكين" عبارت "‌با رعايت قوانين" افزوده مي‌شود.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه