عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

1 ـ

در ماده 3)، عبارت "‌قيمت عادله" به عبارت "‌قيمت عادله روز" تغيير مي‌يابد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه