عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15157
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/12/21
  • تعداد مواد:8
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/11/28

‌آيين‌نامه اجرايي بند "ي" تبصره( 2) قانون بودجه سال 1376 كل كشور

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.11.28 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند( ي) تبصره (2) قانون بودجه سال 1376 كل كشور،‌آيين‌نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه