عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15157
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/12/21
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي][سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/12/1

اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره (38) قانون بودجه سال 1375 كل كشور

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.12.1 با توجه به نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ‌موضوع نامه شماره .1383ه.ب مورخ 1375.8.7) تصويب‌نمود:
‌در ماده(2) آيين‌نامه اجرايي تبصره(38) قانون بودجه سال 1375 كل كشور ـ موضوع تصويب‌نامه شماره .38632ت 16308ه مورخ 1374.12.28 ـ پس از‌عبارت "‌هر يك هزار نفر عضو" عبارت "‌ايثارگر ‌فرزندان شهدا)" افزوده مي‌شود.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه