عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15157
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/12/21
  • تعداد مواد:4
  • دستگاه مجری:[وزارت نيرو][سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/11/28

‌آيين‌نامه اجراي تبصره( 58) قانون بودجه سال 1376 كل كشور

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.11.28 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره(58) قانون بودجه سال 1376 كل كشور، آيين‌نامه اجرايي‌تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه