عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 3 ـ

در مراكز استانها كميسيون فرعي تبصره 12) با مسئوليت استاندار و دبيري رييس سازمان برنامه و بودجه و عضويت مديران كل مسكن و شهرسازي و‌امور اقتصادي و دارايي هر استان تشكيل مي‌گردد و حسب مورد با دعوت از مسئول دستگاه اجرايي ذيربط موضوعات مطروحه در حوزه استان بررسي و نتيجه‌را به صورت پيشنهاد براي تصميم‌گيري و صدور رأي به كميسيون اجرايي تبصره 12) ارسال مي‌گردد.