عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 7 ـ

سازمان مي‌تواند با هماهنگي نيروهاي مسلح و وزارت دفاع از پرسنل وظيفه نيروهاي مسلح كه داراي تخصص لازم باشند باي تدريس تئوري و عملي‌در پادگانها استفاده نمايد.