عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 4 ـ

تعيين رشته‌هاي آموزش و برگزاري آزمون پايان دوره بر اساس استاندارد، به عهده سازمان است.
‌تبصره ـ در صورت موفقيت در آزمون، به آموزش‌ديدگان بر اساس درجات مهارت، از سوي سازمان گواهي‌نامه اعطا خواهد شد.