عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 1 ـ

در اين آيين‌نامه "‌سازمان آموزش فني و حرفه‌اي وزارت كار و امور اجتماعي" به اختصار "‌سازمان" و "‌وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري‌اسلامي ايران"، "‌وزارت دفاع" ناميده مي‌شود.