عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌ماده 7 ـ

در صورتي كه پس از اعطاي تسهيلات موضوع اين آيين‌نامه، شركتهاي تعاوني يا سهامي ايثارگران، رزمندگان و بسيجيان اقساط مربوط به تسهيلات‌دريافتي را پرداخت ننمايند، بنا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و پس از بررسي سازمان برنامه و بودجه، دولت موظف است، مطالبات معقول‌لاوصول ناشي از اجراي مفاد اين آيين‌نامه را ظرف مدت پنج سال در لوايح بودجه سنواتي منظور نمايد.
‌تبصره ـ تضمين دولت، موضوع اين ماده نافي وظايف بانكهاي عامل براي وصول مطالبات ناشي از اعطاي تسهيلات اعتباري موضوع اين آيين‌نامه نبوده و‌بانكهاي مزبور مكلفند، اقدامات قانوني لازم را جهت بازپرداخت تسهيلات اعطايي به عمل آورند.