عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌ماده 6 ـ

سهام معامله شده توسط خريداران اوليه يا ثانويه موضوع اين قانون برابر اين آيين‌نامه تا تسويه بدهي با بانك به عنوان وثيقه نزد بانك نگهداري‌مي‌شود.


روابط تنقیحی