عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌ماده 5 ـ

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا بانكهاي عامل حسب مورد موظفند، هنگام اعطاي تسهيلات موضوع اين آيين‌نامه كليه ضوابط و مقررات لازم
‌را رعايت و در چهارچوب سياستهاي مصوب اقدام نمايند.