عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌ماده 1 ـ

ايثارگران، رزمندگان و بسيجيان موضوع ماده 1) قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران ـ مصوب 1373 ـ از طريق‌عضويت در شركتهاي تعاوني و يا سهامي كه داراي شرايط زير باشند، مي‌توانند از تسهيلات موضوع اين آيين‌نامه بهره‌مند شوند.
‌الف ـ حداقل 80%) سرمايه شركتهاي تعاوني توسط ايثارگران، رزمندگان و بسيجيان تأمين شده باشد و 80%) اعضاي شركت را افراد مزبور تشكيل دهد.
ب ـ حداقل 80%) سهام شركت‌هاي سهامي متعلق به ايثارگران، رزمندگان و بسيجيان بوده و حداقل 65%) سرمايه به طور يكنواخت بين اكثر سهامداران‌ايثارگران، رزمنده و بسيجي تسهيم شهد باشد.
ج ـ تشكلهاي موضوع اين آيين‌نامه فقط براي يك بار حق استفاده از مزاياي قانون مزبور را دارند.
‌د ـ اشخاص حقيقي موضوع اين آيين‌نامه تنها حق دارند در يك شركت تعاوني يا سهامي كه از امتيازات اين آيين‌نامه استفاده مي‌كنند، عضويت داشته باشند.


روابــــط صریـــــــــح