عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15157
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/12/21
  • تعداد مواد:13
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي][سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/11/28

‌آيين‌نامه اجرايي بند "ب" تبصره( 21) قانون بودجه سال 1376 كل كشور

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.11.28 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند ب) تبصره 21) قانون بودجه سال 1376 كل كشور، آيين‌نامه‌اجرايي بند مزبور را به شرح زير تصويب نمود:

‌ماده 1 ـ وجوه لازم براي خريد وسايل، لوازم، مصالح ساختماني، قطعات يدكي و [...ادامه]

‌ماده 2 ـ وجوه موضوع اين آيين‌نامه به حساب جداگانه‌اي كه توسط خزانه براي [...ادامه]

‌ماده 3 ـ وجوه موضوع اين آيين‌نامه حتي‌الامكان براي سفارش لوازم، ماشين‌آلات،‌مصالح و تجهيزاتي [...ادامه]

‌ماده 4 ـ دستگاه‌هاي اجرايي بر اساس برنامه زمان‌بندي اجراي كار، نسبت به سفارش [...ادامه]

‌ماده 5 ـ دستگاه‌هاي اجرايي بر اساس برنامه زمان‌بندي اجراي كار و پيشرفت عمليات [...ادامه]

‌ماده 6 ـ هزينه‌هاي تهيه اقلام موضوع اين آيين‌نامه در قراردادهاي پيمانكاري به شرح [...ادامه]

‌ماده 7 ـ هزينه‌هاي تهيه اقلام موضوع اين آيين‌نامه در كارهاي اماني و قراردادهاي [...ادامه]

‌ماده 8 ـ اقلام موضوع اين آيين‌نامه بايد پس از تحويل توسط فروشنده، به [...ادامه]

‌ماده 9 ـ در قراردادهاي پيمانكاري پس از تحويل مصالح به كارگاه، و رود [...ادامه]

‌ماده 10 ـ مبالغ بدهي پيمانكاران بابت خريد ماشين‌آلات و قطعات يدكي به ميزاني [...ادامه]

‌ماده 11 ـ مبالغ بدهي پيمانكاران بابت مصالح دريافتي به تناسب مقاديري از مصالح [...ادامه]

‌ماده 12 ـ چنانچه مصالح، لوازم، قطعات يدكي و ماشين‌آلات ساختماني كه پيمانكار بابت [...ادامه]

‌ماده 13 ـ در مورد خريدهايي كه اقلام مربوط به آنها تا پايان سال [...ادامه]

[امضاء]حسن حبيبي ـ معاون اول رييس جمهور


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه