عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15157
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/12/21
  • دستگاه مجری:[سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/11/28

‌آيين‌نامه اجرايي بند "ب" تبصره( 7) قانون بودجه سال 1376 كل كشور

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.11.28 بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به استناد بند( ب) تبصره (7) قانون بودجه سال 1376 كل كشور آيين‌نامه‌اجرايي بند مزبور را به شرح زير تصويب نمود:
‌مبلغ سه ميليارد و پانصد ميليون( 3.500.000.000) ريال از محل اعتبارات رديف 122503 قانون بودجه سال 1376 كل كشور تأمين و در اختيار صندوق‌حمايت از فرصتهاي شغلي قرار گيرد تا مطابق آيين‌نامه نحوه اداره صندوق قرض‌الحسنه حمايت از فرصت‌هاي شغلي و اساسنامه مربوط به آن ‌موضوع‌تصويب‌نامه شماره .52ت 574 ه مورخ 1371.1.24) به مصرف برسد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه