عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

ماده 13 ـ

سازمان برنامه وبودجه اعتبار لازم براي اجراي اين مصوبه را در بودجه کل کشور پبيش بيني خواهدکرد.