عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

ماده 2 ـ

عدم اشغال به خدمت کارکنان درتاريخ ادغام،انحلال،انتقال يا واگذاري دستگاه درکليه مواردي که رابطه استخدامي آنان بادستگاه مربوط قطع نشده باشد مانع ا زاجراي اين ضوابط درباره آنان نخواهدبود.
تبصره –آن عده از کارکنان دستگاهها که رابطه استخدامي آنان درتاريخي مقدم برانحلال،ادغام ،انتقال ،يا واگذاري قطع شده است،مشمول مقررات اين ضوابط نخواهندبود.