عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15154
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/12/18
  • تعداد مواد:124
  • دستگاه مجری:[وزارت مسكن و شهرسازي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/11/17

‌آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.11.17 بنا به پيشنهاد شماره 100.15079 مورخ 1375.9.28 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد ماده 42) قانون‌نظام مهندسي و كنترل ساختمان ـ مصوب 1374 ـ آيين‌نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه