عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:15152
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/12/14
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1375/11/23
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/7/15

تصويب نامه راجع به تبديل روستاي ابوزيدآباد به شهر

اكثريت وزراي عضو كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1375.7.15 با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران ‌موضوع تصويب‌نامه شماره.93808ت907 مورخ 1368.10.24) بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد ماده 13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 و در اجراي‌ماده 4) قانون ياد شده و تبصره‌هاي الحاقي به آن تصويب نمودند:
‌روستاي ابوزيد مركز بخش كويرات تابع شهرستان آران و بيدگل در استان اصفهان به شهر تبديل شده و به عنوان شهر ابوزيدآباد شناخته شود.