عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 14 ـ

اين موافقتنامه پس از لازم‌الاجرا شدن به مدت پنج سال به قوت خود باقي خواهد ماند و در پايان اين مدت خود به خود براي دوره‌هاي پنج‌ساله ديگر تمديد خواهد شد، مگر اينكه يكي از طرفهاي متعاهد، قصد خود را مبني بر فسخ يا تجديدنظر در مفاد آن شش ماه قبل از انقضاي مدت ياد‌شده به طور كتبي به طرف مقابل اعلام نمايد.
اين موافقتنامه در تاريخ شانزدهم آذرماه سال يكهزار و سيصد و هفتاد و سه هجري شمسي برابر با هفتم دسامبر سال يكهزار و نهصد و نود و چهار‌ميلادي، در شهر كيف در دو نسخه به زبانهاي فارسي، اوكرايني و انگليسي تنظيم گرديد كه هر دو نسخه از اعتبار يكسان برخوردار بوده و در صورت‌بروز هرگونه اختلاف‌نظر متن انگليسي ملاك عمل قرار خواهد گرفت.
از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران
از طرف دولت اوكراين