عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 13 ـ

اين موافقتنامه از زمان اعلام انجام مراحل قانوني توسط طرفهاي متعاهد به يكديگر معتبر و در هر دو كشور لازم‌الاجرا خواهد بود.