عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 12 ـ

به منظور انجام اقدامات لازم و مناسب براي اجراي اين موافقتنامه و تنظيم برنامه مبادلات مربوط و همچنين به منظور حل و فصل مسايل‌مربوط به اجراي آن، طرفهاي متعاهد، كميسيون مشتركي را براساس اصل برابري تشكيل خواهند داد. كميسيون مشترك هر دو سال يك بار به نوبت در‌كشور هر كدام از طرفها تشكيل جلسه خواهد داد. در صورت ضرورت، به تقاضاي يكي از دو طرف، اجلاس فوق‌العاده برگزار خواهد شد.