عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 11 ـ

طرفهاي متعاهد، نسبت به توسعه و گسترش توريسم بين دو كشور و بازديد از آثار تاريخي و مذهبي دو كشور مساعدت لازم را به عمل‌خواهند آورد.