عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 6 ـ

طرفهاي متعاهد، همكاري در رشته‌هاي مختلف سينما، تبادل اطلاعات و دستاوردهاي فني در اين زمينه را ترغيب نموده و همچنين شركت در‌فستيوالهاي ملي و بين‌المللي را تسهيل و هفته‌هاي فيلم را برگزار خواهند نمود.